стани дистрибутор!
+ 359 89 438 27 27 + 359 87 703 36 36
Стани дистрибутор Купи онлайн!
Какво е SUPROTEC?
Къде и как се прилага SUPROTEC?
Как работи SUPROTEC?
Технология.Принцип на работа.
Eфект от обработката
Решете проблемите с двигателя сега!

супротек -автохимия с природен произход.Как работи супротек ?

По принцип на своето действие триботехническите състави "СУПРОТЕК" не се явяват като присадки или добавки в смазочния материал тъй като не подобряват неговите характеристики ,а взаимодействуват с металните повърхности в зоната на контакта/ повърхностите на триене/ при детайлите в различните възли и механизми.

СУПРОТЕК помага на системата "триеща се двойка" да излезе на нова по качествена степен на енергиен баланс.СУПРОТЕК се явява катализатор или инициатор на процеса на адаптация към системата "триеща се двойка - смазочен материал".

СУПРОТЕК способствува за формирането на нова структура върху триещите се повърхности - така наречената моно-кристална решетка.В процеса на работа при триещите се възли в присъствието на "СУПРОТЕК" се създават условия за постепенно нарастване на слоя на атомно ниво.Именно поради тази причина нашата технология може да се назове - нанотехнология.

Характеристиките на формираната структура / дебелина,пористост,микротвърдост,маслозадържаща способност/ се определят от условията на работа на самия възел на триене.

По външен вид формирания слой представлява сам по себе си - идеална сиво огледална повърхност.В действителност това е свръхмикропореста структура с повишена твърдост и най главното ,повишена маслозадържаща способност,която сама по себе си обезпечава цял комплекс от уникални свойства на възела - механизма - агрегата - двигателя с вътрешно горене.

закономерности при формирането на слоя.

Процеса на формирането на защитния слой след добавянето на триботехнически състави "СУПРОТЕК"  може да се раздели условно на три етапа.:

1- етап подготовка на повърхноста -почистване с ултратънък мек абразив /влизащ в състава на препарата/,на деформирания в процеса на експлоатация повърхностен слой на триещите се двойки.

2 - етап формиране на защитна структура /слой/ образуването на нов слой с кристална структура върху вече подготвената повърхност.Оформя се нарастване на защитната структура  в режим " слой след слой".Материалите за построяването на защитния слой се явяват желязо,което се намира в смазочното масло във вид като продукт от износването,а так също и вещества влизащи в състава на "СУПРОТЕК".

3 – етап динамична регулация на защитния слой - поддържането на защитния слой с такива параметри необходими  на трещата се система за оптимално енергийно състояние в конкретен режим на работа.

динамика при формирането на слоя от супротек

На рисунката се вижда как изсходната повърхност на триене :  / a /  600 - кратно увеличение на повърхноста на образеца започва постепенно да се покрива с нова структура / b /.На рисунките / с /  и / d /  изсходната повърхност е покрита почти напълно

Многочислените експертни оценки на специалисти в областа на автоиндустрията потвърждават ,че триботехническите състави "СУПРОТЕК":

- предоставят уникалната възможност  надеждно да се защити двигател с вътрешно горене от всякакъв тип,а така също и други възли и механизми на автомобила  по метода без разглобяване по време на работа.

 - позволяват буквално за 2 или 3 обработки в двигателя при триещите се повърхности да се формира свръх здрав слой,който е способен да защити двигателя от износване дори и в най-екстремните ситуации:  при маслен глад / без масло/,при повишени натоварвания,високи и ниски температури на околната среда.


http://suprotec.ru/frictions.jpg 

За любителите на спортното каране технологията "СУПРОТЕК" помага евтино  и просто да се увеличи мощноста на двигателя до 10% като се запазва ресурса / живота /  на двигателя и се подобряват състезателните характеристики на автомобила като цяло.При обработка на всички възли.Пресметнато от любители на по високи скорости технологията "СУПРОТЕК" обезспечава икономия на гориво от 8% до 12%.При пробег 20 000 км  до 30 000 км на година това  e икономия на 300 - 400 литра гориво.Освен икономията на гориво и масло се увеличава ресурса /живота / на двигателя и другите обработени механизми  2 пъти.Съответно основния ремонт се отлага за дълго време.Прави се икономия от техническо обслужване и от резервни части.

Използването на технологията "СУПРОТЕК" съгласно инструкцията НЕ МОЖЕ  ДА НАВРЕДИ на никакъв  агрегат,възел или механизъм.Ефекта от използуването на тази технология при ,,стари,, автомобили предоставя възможност да се възстановят износените повърхности на триене за сметка на формирания противоизносен слой,който позволява напълно да се възстанови газовата плътност / за сметка на задържането на дебел слой масло/,а това значи да се възстанови компресията,което намалява горенето на масло.Освен това новия слой за сметка на уникалната маслозадържаща способност значително намалява загубите при триене.В резултат се намалява горенето на гориво увеличава се мощноста и ускорението,намаляват се шума и вибрациите,подобряват се екологичните показатели.

Какво касае ,, новите ,, двигатели  на които характеристиките им са в нормални стойности. Тук  също в зоните на триене  се формира нов противоизносен слой и за сметка на неговите антифрикционни свойства се намаляват загубите при триене т.е. има ръст на механическия коефициент на полезно действие,съответно намалява разсхода на гориво,увеличава се мощноста и ускорението.Но най главното е че се удължава ресурса / живота /  на двигателя 2 пъти минимум.

:SUPROTEC: иновации за автомобили